Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski na podstawie umowy RPMA.07.01.00-14-i460/21-00 zawartej dnia 21.05.2021 r. z Województwem Mazowieckim oraz Umowy nr 44/UMWM/02/2019/NW-I-II/D zawartej dnia 12.03.2019 r. z Województwem Mazowieckim, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 08.07.2019 r., Aneksem nr 2/2019 z dnia 25.09.2019 r., Aneksem nr 3/2019 z dnia 30.12.2019 r., Aneksem nr 4/2020 z dnia 02.10.2020 r., Aneksem nr 5/2020 z dnia 22.12.2020 r., Aneksem nr 6/2021 z dnia 08.10.2021 r. realizuje projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie”.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego powiązanie Ośrodka Ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą w Sierakowie, poprzez połączenia drogowe (DK57 oraz pośrednio DK61 i DK53 na wschodzie oraz pośrednio DK7) i linię kolejową 035. Zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów jak też umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Spełnia priorytetowy cel strategiczny „Rozwoju produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii oraz przemyśle i przetwórstwie rolno spożywczym". Jest on zgodny z celem strategicznym poprzez:

 • Poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowania ładu przestrzennego,
 • Poprawę jakości życia oraz wykorzystanie ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki,
 • Zapewnienie, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej,
 • Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego, jak też projekt w/w wpisuje się w dwa pozostałe działania:
 • Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji,
 • Udrożnienie systemu tranzytowego umożliwiając połączenie transportu kolejowego z drogowym.

Projekt ten wpisuje się pośrednio w cel strategiczny:

 • Poprawę jakości życia oraz wykorzystania kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Cele bezpośrednie projektu:
a) Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w centralnej części powiatu o znaczeniu regionalnym;
b) Efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w centralnej części powiatu oraz na terenie PSG Sierakowo;
c) Efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu;
d) Racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego,
e) Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1);
f) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim;
g) Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu przasnyskiego, Gminy Przasnysz i Gminy Czernice Borowe;
h) Wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu DK57;
i) Poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami,
j) Aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów centralnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki i, poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe.

Cele szczegółowe projektu:
a) powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączającej miasto w sieć TEN-T - poprzez ciąg drogowy DK57,
b) dopasowanie jakości infrastruktury drogowej gminy do rosnącej presji urbanizacyjnej związanej z osiedlaniem się nowych mieszkańców,
c) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) poprawa skomunikowania PSG Sierakowo z resztą obszaru powiatu przasnyskiego i Subregionu Ostrołęckiego oraz całego kraju,
e) stworzenie alternatywy przejazdu dla przeciążonej części gminy Przasnysz, Miasta Przasnysz i Gminy Czernice Borowe w otoczeniu planowanej rozbudowanej drogi wojewódzkiej,
f) poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego – dążenie do zmniejszenia liczby notowanych wypadków i kolizji na terenie powiatu,
g) zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności powiatu przasnyskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej,
h) wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwy i bezpieczny dojazd,
i) aktywizacja lokalnych środowisk i przeciwdziałanie problemom społecznym (ułatwiona komunikacja osią aktywizacji rozwoju lokalnego),
j) znaczące podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
k) przyrost liczby stałych miejsc pracy – dywersyfikacja działalności, w tym działalności usługowo-handlowej na potrzeby subregionu ostrołęckiego,
l) ułatwienie dzieciom z terenów centralnej części powiatu przyległych do przedmiotowej drogi dojazdu do szkół,
m) skrócenie czasu przejazdu poprzez radykalną poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi,
n) lepsze połączenie dróg miejskich z siecią TEN-T, drogami powiatowymi, DW nr 614 i 616 na obszarze powiatu przasnyskiego i powiatu ostrołęckiego,
o) zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni,
p) poprawa komfortu przejazdu istniejącymi drogami gminnymi w Gminie Przasnysz i Czernice Borowe oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza,
q) polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego północnej części powiatu przasnyskiego w układzie zbiorczym DK57,
r) poprawa komfortu podróży,
s) zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego,
t) rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego terenu powiatu przasnyskiego,
u) podniesienie standardu życia dla mieszkańców centralnej części powiatu,
v) poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego,
w) poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

Planowane efekty realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa dwóch odcinków drogi wojewódzkiej 544 w km 98+954 – 111+954 i w km 115+078 – 121+031. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w środkowej części powiatu przasnyskiego, w gminie Przasnysz, gminie Czernice Borowe. Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej graniczy z terenem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. Lokalizacja strefy przy drodze DW 544 umożliwia połączenie zarówno z Ostrołęką jak też z drogą krajową DK 7 (sieć TEN-T). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w sąsiedztwie uzbrojonych terenów PSG Sierakowo. W pasie tym obejmującym gminę Przasnysz, Jednorożec, Krzynowłogę Małą, Czernice Borowe jak też sąsiednie gminy przyległych powiatów, nie ma innych terenów tak wszechstronnie uzbrojonych umożliwiających powstanie podmiotów gospodarczych. Właściwe połączenie drogowe z miastem Ostrołęka i drogą DK7 (Mława) umożliwi wykorzystanie możliwości rozwoju na szerszym obszarze.

Efektem realizacji projektu będzie: rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinkach o długości 18,953 km w celu uzyskania parametrów technicznych dla klasy technicznej G, rozbudowa jednego obiektu mostowego dla uzyskania klasy nośności I, rozbudowa skrzyżowań z drogami niższych kategorii, budowa chodników i ścieżek rowerowych w terenie zabudowanym (w miejscowości Karwacz) wraz z kanalizacją deszczową.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej obejmuje odcinki:
1. od ul. Tuwima w m. Przasnysz do miejscowości Zawadki o długości 5,953 km (km 115+078 - 121+031),
2. od granicy z powiatem ciechanowskim do granicy miasta Przasnysza o długości 13,000 km (km 98+954  – 111+954).
Odcinek leżący pomiędzy km 111+954 – 115 +078 jest odcinkiem nie wymagającym przebudowy.

Parametry drogi:

 • droga klasy „G”
 • szerokość projektowana korony drogi – około 18,00 -23,00 m;
 • pobocza gruntowe, wzmocnione kruszywem łamanym niesort. o szerokości –1,50m;
 • jezdnia bitumiczna o szerokości – 7,00 m ograniczona opornikiem
 • prędkość projektowa VP = 50 km/h (w terenie zabudowanym),
 • kategoria obciążenia ruchem ruchu – KR 3-KR 6,
 • obciążenie osi obliczeniowej – 11,5 ton/oś,
 • przekrój szlakowy oraz przekrój uliczny,
 • odwodnienie powierzchniowe do rowów trapezowych oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym

Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni (minimalne jak dla kat. KR3).
Uwzględniono następujące parametry przekroju normalnego:

 • przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,
 • szerokość jezdni dwukierunkowej – 7,00 m (2 x 3,50 m pasy ruchu),
 • pobocza jednostronne o szerokości 1,50 m ze spadkiem poprzecznym – 4%
 • szerokość drogi dojazdowej (gruntowej) do pól i łąk  5,0 m
 • chodniki szerokości – 2,00 m
 • ścieżki rowerowe – 2,50 m

Dla określenia minimalnej konstrukcji nawierzchni uwzględniono warunki gruntowo-wodne, przyjęto obciążenie ruchem kategorii minimum KR 3.

Obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym.

Połączenie z kolejową siecią TEN-T nie tylko przyczyni się do poprawy drogowej infrastruktury komunikacyjnej czy spójności z układem dróg krajowych oraz wojewódzkich w subregionie ostrołęckim, umożliwi bezpośredni dostęp do PSG z pominięciem terenów zabudowanych. Będzie również miała wpływ na ograniczenie emisji CO₂, poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum powiatu.

Realizacja projektu umożliwi efektywne włączenie północnej części powiatu przasnyskiego do sieci TEN-T poprzez:

Budowę układu drogowo-infrastrukturalnego, który bezpośrednio prowadzi do:

 • połączenia terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie z drogą krajową nr 57 oraz pośrednio DK61 i DK53 na wschodzie oraz pośrednio DK7 na zachodzie.
 • drogi krajowej nr 57 prowadzącej z Warszawy do Bartoszyc i dalej poprzez nr 51 do granicy z obwodem Kaliningradzkim,
 • wojewódzkiej nr 616 łączącej Chorzele z Ciechanowem,
 • poprzez istniejące połączenia dróg powiatowych i wojewódzkich do:
 • drogi wojewódzkiej 614 Chorzele – Myszyniec, która stanowi jednocześnie dogodny korytarz transportowy centralnej Polski z Litwą
 • obszaru PSG Podstrefa Chorzele zawierającego infrastrukturę przeładunkową połączoną z linią kolejową035 Szczytno – Ostrołęka, uzyska się połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.
 • Kolejowe połączenie z siecią TEN-T realizowane będzie poprzez odcinki linii 035, nr 219 oraz nr 353.

Podejmowane przedsięwzięcie inwestycyjne jest spójne z zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami w ciągu linii kolejowych prowadzonymi przez PKP PLK tj.:

 • „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szymany (odcinek Olsztyn – Szczytno – linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany – Szczytno – linia kolejowa nr 035)”. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W trakcie realizacji pozostaje odcinek budowy linii ok. 1,6 km nowej linii odchodzącej od linii nr 035 przed stacją Szymany do terminala Portu Lotniczego Mazury w Szymanach oraz Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) ruchem na stacji w Szczytnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 • Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Wielbark – Chorzele została zrealizowana w ramach porozumienia pomiędzy powiatem Przasnyskim a PKP PLK.
 • Odcinek Olsztyn – Iława linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa przewidziany do modernizacji i ujęty w mapie inwestycji PLK w fazie projektów dokumentacyjnych i przygotowawczych, zapewnia połączenie siecią TEN-T tj. linią kolejową E 65/C-E65. Ponadto dostęp do linii kolejowej nr 353umożliwia połączenie kolejowe z obwodem Kaliningradzkim, Litwą i Białymstokiem.

Projekt wpisuje się wprost w cel główny „Planu inwestycyjnego dla powiatu subregionu ostrołęckiego”: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej aktywności potencjału powiatu Ostrołęki i subregionu Ostrołęckiego poprzez jego rewitalizację oraz podniesienie walorów użyteczności gospodarczej, publicznej i środowisko rekreacyjnej. Układ drogowo-infrastrukturalny zapewni lepsze powiązanie ośrodka Ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą, poprzez połączenie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie z drogą krajową nr 57 oraz pośrednio DK61 i DK53 na wschodzie oraz pośrednio DK7 na zachodzie. Zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów jak też umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym, bez zwiększenia możliwości dla powiatu.

Projekt ten wypełnia również cele szczegółowe planu inwestycyjnego dla powiatu i subregionu Ostrołęckiego tj.:

 • Poprawienie połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego w subregionie ostrołęckim,
 • Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (DK57, DK61, DK53 i DK7 )
 • Promowanie zrównoważonego, sprawnego transportu,
 • Uzupełnienie głównych sieci transportowych województwa mazowieckiego (łączy DK57, DK61, DK53 i DK7 ,
 • Poprawa jakości infrastruktury sieci drogowej województwa mazowieckiego, poprzez (przebudowę skrzyżowań, podniesieniu parametrów technicznych),
 • Poprawę spójności sieci drogowej Mazowsza,
 • Zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Mazowsza, połączenie PSG z siecią transportu regionalnego w typ dostęp do linii kolejowej 035,
 • Zwiększenie dostępności ośrodków subregionalnych, obiektów przemysłowych.

W zakresie gospodarczo-ekonomicznego rozwoju subregionu projekt spełnia cele:

 • Przygotowanie bazy do realizacji działań dla ożywienia gospodarczego,
 • Minimalizowanie niekorzystnego zjawiska, jakim jest wysoko stopa długotrwałego bezrobocia (14,2%),
 • Niwelowanie stanu kryzysowego w sferze gospodarczej i społecznej,
 • Zwiększenie aktywności gospodarczej w danym obszarze.

Z punktu widzenia ładu przestrzennego i ochrony środowiska projekt wyczerpuje cele szczegółowe:

 • Zrównoważony rozwój subregionu, dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi, a działaniami sprzyjającymi ochronie środowiska (połączenie transportu kolejowego i drogowego na terenie PSG Sierakowo (linia kolejowa 035, DK57, DK61, DK53 i DK7 ).
 • Poprawa jakości powietrza na terenie subregionie ostrołęckiego.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej stanowiącej główny dojazd do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Sierakowo w otoczeniu sieci TEN-T podniesie poziom życia mieszkańców, podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego (ograniczy liczbę rannych i zabitych w wypadkach), pośrednio poprzez wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej znacznych obszarów centralnej części powiatu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu konkurencyjności całego subregionu ostrołęckiego.

Całkowita wartość projektu: 69 084 101,04 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 55 267 280,83 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 400 205,05 PLN

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 9 811 532,31 PLN