Przedstawiamy Państwu informacje o Starostwie Powiatowym w Przasnyszu przeznaczone dla osób niesłyszących.

1.  Informacja dla osób niesłyszących o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu:2. Informacja dla osób niesłyszących - przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu:3. Informacja dla osób niesłyszących o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego - Starostwo Powiatowe w Przasnyszu:4. Informacja dla osób niesłyszących - oferta Przasnyskiej Strefy Gospodarczej:


Filmy zostały wykonane w ramach realizacji przez Powiat Przasnyski przedsięwzięcia grantowego pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PFRON2+PP

Grafika Fundusze Europejskie