Od prawej: napis Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przasnyszu i herb Powiatu Przasnyskiego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest publiczną placówką oświatową, zajmującą się kształceniem specjalnym.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonują:
1) Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna;
2) Branżowa Szkoła I Stopnia;
3) Trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
4) Internat;
5) Oddział przedszkolny.

W Ośrodku prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Istnieje również możliwość zorganizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Warunki przyjęcia dzieci i młodzieży do SOSW:
1) dzieci i młodzież ubiegający się o przyjęcie do SOSW przyjmowani są na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący Ośrodek;
2) skierowanie to jest wydawane na wniosek rodziców/prawnych opiekunów;
3) organ prowadzący kieruje dzieci i młodzież do Ośrodka na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych;
4) dzieci i młodzież do Ośrodka przyjmuje się na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki szkolnej, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata do każdej ze szkół funkcjonujących w SOSW jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6) decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor SOSW;
7) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego uczniowie mogą być przyjmowani również w trakcie roku szkolnego.

Dyrektor: Andrzej Marek Radomski
Wicedyrektor: Małgorzata Orłowska

Kontakt:
- email - sosw@powiat-przasnysz.pl
- telefon - 29 752 27 87
- strona www - http://soswprzasnysz.szkolnastrona.pl/

Adres szkoły: ul. Leszno 61, 06-300 Przasnysz