Od lewej: flaga oraz godło Polski

Powiat Przasnyski zawarł Umowę Nr 21/2023z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) w 2023 r.

Na podstawie Umowy, Wojewoda przekaże Powiatowi środki finansowe w formie dotacji celowej ogółem w wysokości 1 194 258,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem zł), w tym:

- z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83, poz. 49 ustawy budżetowej na rok 2023 - 978 900,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł), w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej, paragraf 2130 na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, tj.: na bieżącą działalność dla domów pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł na pracownika,

- z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83, poz. 72 ustawy budżetowej na rok 2023 – 215 358,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem zł) z przeznaczeniem na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę.

Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r. – zgodnie z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r.

Galeria zdjęć