Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski jako Beneficjent realizuje projekt pt. „CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” na podstawie umowy Nr RPMA.06.02.00-14-8483/17-00 zawartej w dniu 28.10.2017 r. z Województwem Mazowieckim.

Celem głównym projektu jest:

Inicjowanie i wzmocnienie korzystnych zmian społeczno-gospodarczych na obszarach rewitalizowanych, zagrożonych marginalizacją społeczną i gospodarczą w Przasnyszu.

Głównym długookresowym oddziaływaniem projektu będzie poprawa spójności gospodarczej i przestrzennej obszaru Północnego Mazowsza oraz wspomaganie dyfuzji procesów rozwojowych z głównego ośrodka regionu - Warszawy oraz z ośrodków subregionalnych na obszar Powiatu Przasnyskiego.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • uruchomienie korzystnych długofalowych zmian społeczno-gospodarczych na obszarze zdegradowanym Przasnysza wskazanym do rewitalizacji,
 • zainicjowanie i wsparcie strukturalnych zmian wśród mieszkańców zagrożonych rozmaitymi patologiami społecznymi, w tym ubóstwem, długotrwałym bezrobociem, alkoholizmem,
 • zwiększenie szans zawodowych mieszkańców terenów zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą,
 • powstrzymane masowej emigracji ludzi młodych, szczególnie z terenu Osiedla nr 2 w Przasnyszu,
 • zmniejszenie patologii społecznych występujących obecnie na Osiedlu nr 2 - alkoholizm, wandalizm, dysfunkcyjność wielu rodzin,
 • wspomaganie w zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców tego terenu - firmy będą zatrudniać mieszkańców obszaru zdegradowanego Przasnysza - Osiedla nr 2,
 • wywieranie korzystnego wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów w obszarze rewitalizacji na terenie Przasnysza jako odpowiedź przede wszystkim na problem bezrobocia i niskiej przedsiębiorczości mieszkańców tych terenów,
 • promowanie przedsiębiorczości, ułatwienie wykorzystania powstających terenów inwestycyjnych na terenie PSG (Sierakowo), co ma sprzyjać tworzeniu nowych firm. Inwestycja realizować będzie cel wiodący jakim jest poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności potencjału gospodarczego, społecznego i środowiskowo- rekreacyjnego w ramach Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.,
 • efektywna i skonkretyzowana na wielowymiarowe problemy społeczno-gospodarcze Północnego Mazowsza rewitalizacja terenów Osiedla nr 2 w Przasnyszu,
 • promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienia gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów,
 • sprzyjanie tworzeniu nowych firm,
 • pobudzanie przedsiębiorczości oraz mobilności zawodowej mieszkańców poprzez szeroki program kształcenia, podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych,
 • doskonalenie lokalnych zasobów pracy,
 • wspieranie reorientacji zawodowe] osób wychodzących z sektora rolnego - nauka nowych zawodów, kursy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • silniejsze inicjowanie programów aktywizacji zawodowe], szczególnie dla osób długotrwale bezrobotnych, młodzieży, osób w wieku 50+,
 • wprowadzenie nowych rozwiązań programowo – organizacyjnych,
 • wspieranie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania dzięki wykorzystaniu nowoczesnego obiektu dla potrzeb edukacyjnych,
 • upowszechnienie znajomości języków obcych,
 • zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom i dorosłym, mogących uczestniczyć w zajęciach organizowanych w CENTRUM,
 • zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto i wzrost PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca - bogacenie się społeczeństwa,
 • wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
 • wsparcie rozwoju start - up'ów na terenie Północnego Mazowsza,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
 • wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez ułatwienie dostępu do wykwalifikowanych kadr rynku pracy,
 • pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
 • skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich,
 • wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
 • aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu na terenie Przasnysza i włączenie ich w procesy rozwojowe,
 • zmniejszenie kosztów poszukiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej w ramach działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii.
 • podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
 • dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
 • zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
 • wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze Województwa Mazowieckiego,
 • podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.

Centrum Aktywizacji Biznesu będzie przede wszystkim motorem zmian społeczno - gospodarczych na obszarze zdegradowanym miasta Przasnysza wskazanym do rewitalizacji i pośrednio na terenie całego powiatu.

W ramach uruchomienia i funkcjonowania Centrum Aktywizacji Biznesu planowane jest dodatkowe zatrudnienie, przy czym przy rekrutacji pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy rewitalizowanego obszaru.

Głównym celem funkcjonowania Centrum Aktywizacji Biznesu będzie wspomaganie w zakładaniu i inkubacji nowych podmiotów gospodarczych, które docelowo staną się również pracodawcami dla mieszkańców terenu naszego powiatu. Działalność ta przyczyni się do częściowego rozwiązania problemu bezrobocia i ubóstwa, wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zarówno wyznaczonego obszaru zdegradowanego, jak również całego miasta i powiatu. Stworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się zmniejszenia migracji młodych ludzi za możliwością podjęcia pracy poza obszar miasta i powiatu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Przasnysz i Gminą Przasnysz.

Całkowita wartość projektu: 9 576 945,91 PLN

Wysokość dofinansowania: 5 501 339,44 PLN