Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Powiat Przasnyski zrealizował projekt pn.: „Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T.” na podstawie umowy nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-00 o dofinansowanie zawartej dnia 01.07.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim, zmienionej Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-01 z dnia 10.10.2018 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-02 z dnia 01.10.2019 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-03 z dnia 25.05.2020 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-04 z dnia 01.10.2020 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-05 z dnia 28.07.2021 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-06 z dnia 25.02.2022 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-07 z dnia 21.06.2022 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-08 z dnia 08.09.2022 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-09 z dnia 16.01.2023 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-10 z dnia 23.03.2023 r., Aneksem nr RPMA.07.01.00-14-6690/16-11 z dnia 19.06.2023 r.

Cele projektu

Celem głównym projektu było zapewnienie lepszego powiązania ośrodka ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą poprzez połączenia drogowe (drogi wojewódzkiej nr 614, drogi wojewódzkiej nr 616, drogi krajowej nr 57) i linię kolejową 035. Realizacja projektu zapewnia również dywersyfikację rodzajów transportów i  umożliwia komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.

Cele pośrednie projektu:

1. poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym;
2. efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Chorzele oraz na terenie PSG Chorzele;
3. efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu;
4. racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego poprzez połączenie transportu kolejowego z drogowym, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i nr 616 z miejscowości Chorzele,
5. zapewnienie spójności wewnętrznej regionu poprzez rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1);
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim;
7. poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu przasnyskiego;
8. wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu drogi krajowej nr 57 i dróg wojewódzkich nr 614 i 616;
9. poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami;
10. aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe.

Cele szczegółowe projektu:

1. powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączającej miasto w sieć TEN-T  poprzez ciąg drogowy DK57 i linię kolejową 035;
2. dopasowanie jakości infrastruktury drogowej gminy do rosnącej presji urbanizacyjnej związanej z osiedlaniem się nowych mieszkańców;
3. ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej;
4. poprawa skomunikowania PSG Chorzele z resztą obszaru powiatu przasnyskiego i Subregionu Ostrołęckiego oraz całego kraju;
5. stworzenie alternatywy przejazdu dla przeciążonej części gminy Chorzele w otoczeniu planowanej nowej drogi powiatowej;
6. poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego – dążenie do zmniejszenia liczby notowanych wypadków i kolizji na terenie powiatu;
7. zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności powiatu przasnyskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej;
8. wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwy i bezpieczny dojazd;
9. aktywizacja lokalnych środowisk i przeciwdziałanie problemom społecznym (ułatwiona komunikacja osią aktywizacji rozwoju lokalnego);
10. znaczące podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorom i przedsiębiorcom;
11. przyrost liczby stałych miejsc pracy – dywersyfikacja działalności, w tym działalności usługowo - handlowej na potrzeby subregionu ostrołęckiego;
12. ułatwienie dzieciom z terenów północnej części powiatu przyległych do przedmiotowej drogi dojazdu do szkół;
13. skrócenie czasu przejazdu poprzez radykalną poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi;
14. lepsze połączenie dróg miejskich z siecią TEN-T, drogami powiatowymi, DW nr 614 i 616 na obszarze powiatu przasnyskiego;
15. zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni;
16. poprawa komfortu przejazdu istniejącymi drogami gminnymi w Chorzelach oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza;
17. polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego północnej części powiatu przasnyskiego w układzie zbiorczym DK57 i DW nr 614 i 616;
18. poprawa komfortu podróży;
19. zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego;
20. rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego powiatu przasnyskiego;
21. podniesienie standardu życia mieszkańców północnej części powiatu;
22. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego;
23. poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

Efekty realizacji projektu:

1. wybudowanie drogi powiatowej o długości około 6,842 km wraz z drogą serwisową i pasem technologicznym – łącznie pas o średniej szerokości 32 m;
2. zbudowanie mostu na rzece Orzyc (w ciągu drogi powiatowej), zbudowanie przepustów na ciekach przecinających korpus;
3. przepust drogowy, w tym przepust z rur z blachy stalowej falistej o przekroju eliptycznym.

Realizacja projektu stanowi niezbędny element funkcjonowania Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele. Umożliwiła ona efektywne skomunikowanie terenów planowanych do przeznaczenia pod inwestycje sektora prywatnego oraz efektywne połączenie powiatu przasnyskiego i PSG Podstrefy Chorzele z kolejową siecią TEN-T poprzez budowę układu drogowo-infrastrukturalnego, który bezpośrednio prowadzi do:

1. drogi krajowej nr 57 prowadzącej z Warszawy do Bartoszyc i dalej poprzez drogę krajową nr 51 do granicy z obwodem Kaliningradzkim,
2. drogi wojewódzkiej nr 616 łączącej Chorzele z Ciechanowem,

a poprzez skrzyżowanie z drogą powiatową 3234W Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc prowadzi do:

1. drogi wojewódzkiej 614 Chorzele – Myszyniec, która stanowi jednocześnie dogodny korytarz transportowy centralnej Polski z Litwą,
2. obszaru PSG Podstrefa Chorzele zawierającego infrastrukturę przeładunkową połączoną z linią kolejową nr 035 Szczytno – Ostrołęka, uzyska się połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.
Kolejowe połączenie z siecią TEN-T realizowane będzie poprzez odcinki linii 035, nr 219 oraz nr 353.

Realizacja projektu nie tylko przyczyniła się do poprawy drogowej infrastruktury komunikacyjnej czy spójności z układem dróg krajowych oraz wojewódzkich w subregionie ostrołęckim, umożliwiła bezpośredni dostęp do PSG z pominięciem terenów zabudowanych. Ma również wpływ na ograniczenie emisji CO₂, poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum powiatu. Podniosła bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poprzez wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej znacznych obszarów północnej części powiatu przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności całego subregionu ostrołęckiego oraz atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej. Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji gospodarczej powiatu przasnyskiego i stanowić będzie o skuteczności wykorzystania posiadanego potencjału inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu: 35 665 878,70 PLN
Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 20 626 342,89 PLN