Projektu Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030

Szanowni Państwo, informujemy że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030.

Celem Polityki PPP 2030 jest upowszechnienie formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych przy założeniu długoterminowej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych.

Dokument zawiera diagnozę obecnej sytuacji na rynku PPP w Polsce, kierunki interwencji, działania na rzecz jego rozwoju do podjęcia do roku 2030 oraz zasady ich wdrażania (np. propozycję mierników, które posłużą weryfikacji ich skuteczności).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania Państwa opinii, uwag i komentarzy. Dokument oraz formularz są dostępne w materiałach poniżej oraz na dedykowanej stronie internetowej konsultacji.

Konsultacje publiczne będą trwały do 23 grudnia 2022 roku i zgłaszanie uwag będzie możliwe do upływu tego terminu. Swoje propozycje możecie Państwo zgłaszać z wykorzystaniem formularza uwag, przesyłając na adres e-mail ppp@mfipr.gov.pl

Po zakończeniu konsultacji projekt Polityki PPP zostanie przedłożony zgodnie z procedurami do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Z góry dziękujemy za Państwa aktywny udział w pracach nad dokumentem.

Konsultacje Polityki PPP do roku 2030