Grafika informująca o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Treść w artykule.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dokuemntacja dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.