Sesja Rady Powiatu

LXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 18 stycznia 2023 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe 
w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4.    Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2022 roku”.
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2023 – 2036 (Nr druku 447/2023).
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2023 (Nr druku 448/2023).
7.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok (Nr druku 449/2023).
8.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2023 rok (Nr druku 450/2023).
9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok (Nr druku 451/2023).
10.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/375/2022 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz przyjęcia Instrukcji Ochrony Danych Osobowych w Radzie  Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 452/2023).
11.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Nr druku 453/2023).
12.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 454/2023).
13.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Przasnyskiego na lata 2023-2033” (Nr druku 455/2023).
14.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 456/2023).
15.    Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
16.    Interpelacje i zapytania.
17.    Wnioski i oświadczenia.
18.    Zakończenie sesji.