Informacja o współfinansowaniu zadania budowy odcinka drogi ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Powiat Przasnyski realizuje zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – odcinek 2” na podstawie UMOWY Nr W/UMWM-UU/UM/NW/5343/2023 zawartej dnia 12.07.2023 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem – Powiatem Przasnyskim.

Zakres zadania polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 614 na odcinku nr 2 w km od 2+474,80 do 2+750,00, polegającej na budowie skrzyżowania typu rondo DW 616 z DP nr 3249W. Roboty budowlane będą obejmować branżę drogową (Rozbudowa i budowa poboczy, jezdni, chodników, itp.), branżę sanitarną (budowa sieci i kanalizacji deszczowej), branżę elektryczną (oświetlenie drogowe) oraz sieci telekomunikacyjne. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz nadzoru laboratoryjnego.