Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski na podstawie umowy nr RPMA.07.01.00-14-i459/21-00 zawartej dnia 21.05.2021 r. z Województwem Mazowieckim oraz Umowy nr 45/UMWM/02/2019/NW-I-II/D z zawartej dnia 12.03.2019 r. z Województwem Mazowieckim, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 08.07.2019 r., Aneksem nr 2/2019 z dnia 25.09.2019 r., Aneksem nr 3/2019 z dnia 30.12.2019 r., Aneksem nr 4/2020 z dnia 02.10.2020 r., Aneksem nr 5/2020 z dnia 22.12.2020 r., Aneksem nr 6/2021 z dnia 08.10.2021 r. realizuje projekt pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele”.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest zapewnienie lepszego powiązanie Ośrodka Ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą, poprzez połączenia drogowe (poprzez zmodernizowaną DW614 i jej połączenie z DK57 oraz pośrednio DK53 na wschodzie. Zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów jak też umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Spełnia priorytetowy cel strategiczny „Rozwoju produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średnio zaawansowanych technologii oraz przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym". Jest on zgodny z celem strategicznym poprzez:
a) Poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowania ładu przestrzennego,
b) Poprawę jakości życia oraz wykorzystanie ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki,
c) Zapewnienie, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu, w tym do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej,
d) Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego, jak też projekt w/w wpisuje się w dwa pozostałe działania:

 • Zapobieganie nadmiernej suburbanizacji,
 • Udrożnienie systemu tranzytowego umożliwiając połączenie transportu kolejowego z drogowym.

Projekt ten wpisuje się pośrednio w cel strategiczny:

 • Poprawę jakości życia oraz wykorzystania kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Cele bezpośrednie projektu:
a) Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym;
b) Efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Północnej części powiatu oraz na terenie PSG Podstrefa Chorzele;
c) Efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu;
d) Racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego;
e) Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSGPCH1);
f) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim;
g) Poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu przasnyskiego i powiatu przasnyskiego;
h) Wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniuDK57;
i) Poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami;
j) Aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki i, poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe.

Cele szczegółowe projektu:
a) powstanie nowoczesnej infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączającej miasto w sieć TEN-T - poprzez ciąg drogowy DW614 łączący się z DK57 i DK53,
b) dopasowanie jakości infrastruktury drogowej powiatu do rosnącej presji urbanizacyjnej związanej z osiedlaniem się nowych mieszkańców,
c) ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) poprawa skomunikowania PSG Podstrefa Chorzele z resztą obszaru powiatu przasnyskiego i Subregionu Ostrołęckiego oraz całego kraju,
e) stworzenie alternatywy przejazdu dla przeciążonej części gminy Chorzele w otoczeniu planowanej przebudowanej drogi wojewódzkiej,
f) poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego – dążenie do zmniejszenia liczby notowanych wypadków i kolizji na terenie powiatu,
g) zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności powiatu przasnyskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej,
h) wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój infrastruktury drogowej umożliwiającej łatwy i bezpieczny dojazd,
i) aktywizacja lokalnych środowisk i przeciwdziałanie problemom społecznym (ułatwiona komunikacja osią aktywizacji rozwoju lokalnego),
j) znaczące podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
k) przyrost liczby stałych miejsc pracy – dywersyfikacja działalności, w tym działalności usługowo-handlowej na potrzeby subregionu ostrołęckiego,
l) ułatwienie dzieciom z terenów północnej części powiatu przyległych do przedmiotowej drogi dojazdu do szkół,
m) skrócenie czasu przejazdu poprzez radykalną poprawę stanu nawierzchni przedmiotowej drogi,
n) lepsze połączenie dróg miejskich z siecią TEN-T, drogami powiatowymi, DW614 na obszarze powiatu przasnyskiego i powiatu przasnyskiego,
o) zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów ze względu na poprawę stanu nawierzchni,
p) poprawa komfortu przejazdu istniejącymi drogami gminnymi w Chorzelach oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji spalin do powietrza,
q) polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego północnej części powiatu przasnyskiego w układzie zbiorczym DK57,
r) poprawa komfortu podróży,
s) zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego,
t) rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego terenu powiatu przasnyskiego,
u) podniesienie standardu życia dla mieszkańców północnej części powiatu,
v) poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego,
w) poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

Planowane efekty realizacji projektu:

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 614 w km 0+000 - 17+533, to jest na odcinku 17,533 km znajdującym się w granicach powiatu przasnyskiego, celem uzyskania parametrów technicznych dla klasy technicznej G, przebudowane dwa obiekty mostowe dla uzyskania klasy nośności I, przebudowane skrzyżowania z drogami niższych kategorii, wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe w terenie zabudowanym wraz z kanalizacją deszczową.
Po rozbudowie droga wojewódzka osiągnie parametry:

 • drogi klasy „G”
 • szerokość projektowana korony drogi – około 18,00 -23,00 m;
 • pobocza jednostronne gruntowe, wzmocnione kruszywem łamanym niesort. o szerokości – 1 x 1,50m;
 • jezdnia bitumiczna o szerokości – 7,00 m ograniczona opornikiem
 • droga dojazdowa do pól, łąk  szer. 5,0 m dla odcinka do msc. Zaręby
 • prędkość projektowa VP = 50 km/h (w terenie zabudowanym),
 • kategoria obciążenia ruchem ruchu – KR 3-KR 6,
 • obciążenie osi obliczeniowej – 11,5 tony/oś,
 • przekrój szlakowy oraz przekrój uliczny,
 • odwodnienie powierzchniowe do rowów trapezowych oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej w terenie zabudowanym

Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni (minimalne jak dla kat. KR3).

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowana sieć wybudowana głównie w obszarach zabudowanych w przekroju ulicznym, dotyczy to miejscowości Krukowo tj. w km około 16+500 do km 17+450.

W ramach realizacji projektu przebudowane zostaną dwa obiekty mostowe:
1. w km 6+859 w miejscowości Zaręby, most żelbetowy o długości 7,60 mb na rzece Płodownica, uzyskanie: nośności wg Klasy I, szerokości jezdni 7,0 mb, chodników szerokości 2x2,0 m,
2. w km 17+453 w miejscowości Krukowo, most żelbetowy o długości 30,40 m na rzece Omulew, uzyskanie: nośności klasy I, szerokości jedni 7,0 m, szerokości chodników 2x2,0 m

Połączenie z kolejową siecią TEN-T nie tylko przyczyni się do poprawy drogowej infrastruktury komunikacyjnej czy spójności z układem dróg krajowych oraz wojewódzkich w subregionie ostrołęckim, umożliwi bezpośredni dostęp do PSG z pominięciem terenów zabudowanych. Będzie również miała wpływ na ograniczenie emisji CO₂, poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego w mieście oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum powiatu.

Realizacja projektu umożliwi efektywne włączenie północnej części powiatu przasnyskiego do sieci TEN-T poprzez:

Budowę układu drogowo-infrastrukturalnego w ramach rozbudowy DW614 bezpośrednio prowadzącą do:

 • Lepszego połączenia terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach z drogą krajową nr 57 oraz pośrednio DK53 na wschodzie,
 • Poprawy skomunikowania PSG Podstrefa Chorzele z drogą krajową nr 57 prowadzącej z Warszawy do Bartoszyc i dalej poprzez nr 51 do granicy z obwodem Kaliningradzkim,
 • Poprawy skomunikowania PSG Chorzele poprzez istniejące połączenia dróg powiatowych i wojewódzkich do:
 • obszaru PSG Podstrefa Chorzele zawierającego infrastrukturę przeładunkową połączoną z linią kolejową035 Szczytno – Ostrołęka, uzyska się połączenie transportu drogowego z kolejową siecią TEN-T.
 • Kolejowe połączenie z siecią TEN-T realizowane będzie poprzez odcinki linii 035, nr 219 oraz nr 353.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec wpłynie na usunięcie barier komunikacyjnych na obszarze północnej części powiatu przasnyskiego, a także poprawi komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Realizacja przedsięwzięcia będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój subregionu ostrołęcko-siedleckiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ostrołęckiego.

Projekt wpisuje się wprost w cel główny „Planu inwestycyjnego dla powiatu subregionu ostrołęckiego": Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej aktywności potencjału powiatu Ostrołęki i subregionu Ostrołęckiego poprzez jego rewitalizację oraz podniesienie walorów użyteczności gospodarczej, publicznej i środowisko rekreacyjnej. Układ drogowo-infrastrukturalny zapewni lepsze powiązanie ośrodka Ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą, poprzez połączenie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach z drogą krajową nr 57 oraz pośrednio DK53 na wschodzie. Zapewni również dywersyfikację rodzajów transportów jak też umożliwi komunikację dróg i kolei o znaczeniu regionalnym.

Projekt ten wypełnia również cele szczegółowe planu inwestycyjnego dla powiatu i subregionu Ostrołęckiego tj.:

 • Poprawienie połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego w subregionie ostrołęckim,
 • Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (DK57, DK53)
 • Promowanie zrównoważonego, sprawnego transportu,
 • Uzupełnienie głównych sieci transportowych województwa mazowieckiego (łączy DK57, DK53)
 • Poprawa jakości infrastruktury sieci drogowej województwa mazowieckiego, poprzez (przebudowę skrzyżowań, podniesieniu parametrów technicznych),
 • Poprawę spójności sieci drogowej Mazowsza,
 • Zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej Mazowsza, połączenie PSG z siecią transportu regionalnego w typ dostęp do linii kolejowej 035,
 • Zwiększenie dostępności ośrodków subregionalnych, obiektów przemysłowych.

W zakresie gospodarczo-ekonomicznego rozwoju subregionu projekt spełnia cele:

 • Przygotowanie bazy do realizacji działań dla ożywienia gospodarczego,
 • Minimalizowanie niekorzystnego zjawiska, jakim jest wysoko stopa długotrwałego bezrobocia (14,2%),
 • Niwelowanie stanu kryzysowego w sferze gospodarczej i społecznej,
 • Zwiększenie aktywności gospodarczej w danym obszarze.

Z punktu widzenia ładu przestrzennego i ochrony środowiska projekt wyczerpuje cele szczegółowe:

 • Zrównoważony rozwój subregionu, dzięki zachowaniu równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi, a działaniami sprzyjającymi ochronie środowiska (połączenie transportu kolejowego i drogowego na terenie PSG Podstrefa Chorzele (linia kolejowa 035, DK57, DK53).
 • Poprawa jakości powietrza na terenie subregionie ostrołęckiego.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej stanowiącej główny dojazd do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele w otoczeniu sieci TEN-T podniesie poziom życia mieszkańców, podniesie bezpieczeństwo ruchu drogowego (ograniczy liczbę rannych i zabitych w wypadkach), pośrednio poprzez wpływ na zwiększenie dostępności komunikacyjnej znacznych obszarów północnej części powiatu przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu konkurencyjności całego subregionu ostrołęckiego.

Całkowita wartość projektu: 68 809 680,00 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 55 047 744,00 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 3 364 484,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 10 321 452,00 PLN