Od lewej: flaga oraz godło Polski
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023 

FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
DOFINANSOWANIE  - 585 788,38 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  585 788,38 ZŁ

Powiat Przasnyski  realizuje program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
•    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
•    osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie;
a)    o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)    traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i  art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program ma także na celu:
•    zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego życia.
•    poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej  w jej środowisku.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
•    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego 
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
•    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
•    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

W ramach programu w powiecie przasnyskim wsparciem objętych zostanie  31 osób niepełnosprawnych, w tym:
•    14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością  sprzężoną
•    10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
•    2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnością z niepełnosprawnością sprzężoną 
•    4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
•    1 dziecko w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami w punkcie 7 i 8 orzeczenia  

Osoby niepełnosprawne  biorące udział w programie mają zapewnione:
•    pomoc asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym 
•    prowadzenie aktywniejszego i niezależnego życia, a tym samym ograniczenie skutków niepełnosprawności
•    sprzyjające warunki do uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, co wpłynie na przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
a) w pierwszej kolejności usługi świadczyć będą asystenci wskazani przez uczestników    programu lub ich opiekunów prawnych zgodnie z ich preferencjami, którzy:
- posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących   kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
lub
-  posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu, 
b) w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16.roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane będzie także;
- zaświadczenie o niekaralności ,
- pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na    Tle Seksualnym
- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystenta wskaże realizator programu, z uwzględnieniem postanowień rozdziału IV ust.3 pkt 1 i 2 Programu.

Usług nie mogą świadczyć:
•    opiekunowie prawni uczestników Programu,
•    osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu z uczestnikiem Programu);
•    osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej określonych w Programie.

Asystentowi udział w programie w powiecie przasnyskim  zapewnia:
•    wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie w wysokości 35 zł brutto za godzinę pracy,
•    ubezpieczenie OC oraz NNW

Program realizowany będzie do 31.12.2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać (w dni robocze w godzinach 8.00-16.00) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6, pok. 4 lub pod numerem tel. 29 752 51 73 wew. 19 i 13 lub za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: j.hul@pcpr-przasnysz.pl

Informacje zaktualizowano w związku ze zmianą liczby uczestników we wniosku zaakceptowanym przez Wojewodę Mazowieckiego pismem znak WN-II.946.1.296.2022 z 11.07.2023r.