Zdjecie dr Andrzeja Białego przy mównicy. Grafika odsyła do publikacji. Treść w artykule.

– Po rozmowie z Profesorami Zdzisławem Julianem Winnickim z Uniwersytetu Wrocławskiego i Nikołajem Iwanowem z Uniwersytetu Opolskiego najlepszymi polskimi znawcami historii Białorusi, dr Andrzej Biały postanowił udostępnić bezpłatnie swoją monografię pn. "Mój ojciec był Polakiem…”. Próba ustalenia rzeczywistej liczby ludności pochodzenia polskiego na liście osób represjonowanych w latach 1921–1953  ogłoszonej przez białoruski oddział stowarzyszenia „Memoriał ‘’ zamieszczając ją w internecie na stronie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu (dzięki życzliwej pomocy starosty Krzysztofa Bieńkowskiego ) – informuje autor.

Rozprawa "Mój ojciec był Polakiem..." Tom I ukazuje historie zesłań jeńców - Polaków z okresu wojen Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Wielkim Księstwem Moskiewskim, aż Państwa Sowieckiego. Okres władzy sowieckiej był najbardziej niszczącym dla mniejszości polskiej w ZSRR. Niszczenie ludności polskiej trwało od początku powstania państwa sowieckiego. Na początku likwidacji fizycznej podlegali ziemianie, szlachta, a potem chłopi prowadzący wydajne gospodarstwa rolne (kułacy). Apogeum niszczenia nastąpiło w czasie Operacji Polskiej NKWD. Polak został oskarżony o zdradę ojczyzny, nazwany wrogiem ludu, a wróg ludu podlegał najwyższej karze – karze śmierci. Autor dotarł do Iisty represjonowanych w latach 1921-1953 dzięki Profesorowi Igorowi Kuzniecowowi. Profesor Igor Kuzniecow zmuszony był przerwać badani na Listą Memoriału. Udało mu się zebrać materiały dotyczące 180 tysięcy osób. Po tym zmuszony był przerwać badania. Stwierdzono, że jego badania są niepotrzebne, a wręcz szkodliwe. Zgodnie z zasadą: społeczeństwo radzieckie jest zdrowe, a kto występuje lub ma inne zdanie jest chory psychicznie i podlega badaniom lub zamknięciu w zakładzie psychiatrycznym (psychuszce). Po zbadaniu pierwszych osób umieszczonych na listach 1-5000  autor postanowił określić, jaki jest rzeczywisty udział ludności pochodzenia polskiego na listach Memoriału. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że ludności pochodzenia polskiego zdaniem Białorusinów jest 18,24%, a według autora 48,82%. Autor ukazał w tabelach i na wykresach słupkowych skład społeczny, zawodowy, płeć, miejsce więzień, podstawy oskarżenia, a także zasądzone kary łącznie z karą śmierci z jej wykonaniem. Praca nad Listą Memoriału jest to praca benedyktyńska, którą powinny zajmować się akademickie ośrodki naukowe, a robi to niezależny badacz z małego miasteczka Przasnysza.

Nowe linki na stronie Powiatu Przasnyskiego przekazane będą do Magazynu Polskiego i bibliotek elektronicznych, aby każdy zainteresowany czy to w kraju, czy poza granicami Polski, miał do nich bezpłatny dostęp.