Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski realizuje projekt: „Kształcenie zawodowe na sześć!

Ogólne informacje o projekcie:

Projekt jest realizowany w okresie od 01.11.2020 – 28.02.2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Projekt skierowany jest do 74 uczniów ze szkół: Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Przasnyszu.

Celem Projektu jest: podniesienie kompetencji zawodowych, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 90% uczniów biorących udział w projekcie, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Doskonalenie umiejętności, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości nauczania w ZSP w Chorzelach oraz SOSW w Przasnyszu poprzez doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt od kształcenia zawodowego. Doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji poprzez kursy i studia podyplomowe dla 30 nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Powiatowych w Chorzelach.

Całkowita wartość projektu:  862 319,38 złotych

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 41 664,86 złotych

Wysokość dofinansowania UE: 689 855,50 złotych

Wkład własny beneficjenta: 130 799,02 złotych