Logotyp Funduszy Europejskich, flaga Rzeczypospolitej, logotyp Mazowsze serce Polski, logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Powiat Przasnyski realizuje projekt pn.: „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III” na podstawie umowy nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-00 o dofinansowanie zawartej dnia 28.10.2017 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem–Powiatem Przasnyskim, zmienionej Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-01 z dnia 30.05.2018 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-02 z dnia 23.01.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-03 z dnia 08.03.2019 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-04 z dnia 07.01.2020 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-05 z dnia 04.06.2020 r., Aneksem nr RPMA.03.01.02-14-8253/17-06 z dnia 31.08.2021 r.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest poprawa konkurencyjności powiatu przasnyskiego i regionu Północnego Mazowsza poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego oraz promowanie rozwoju przedsiębiorczości.

Cele bezpośrednie projektu:

 1. udostępnienie nowych terenów dla inwestycji (ok. 80 ha) w ramach rozbudowanej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej na terenie Gminy Chorzele,
 2. wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Północnego Mazowsza oraz wzrost zaufania inwestorów,
 3. utworzenie ok. 50 miejsc pracy poprzez lokalizację inwestycji produkcyjnych i usługowych w rozbudowanej strefie,
 4. uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu poprzez doprowadzenie linii energetycznej, wodociągu, kanalizacji, sieci telekomunikacyjnych,
 5. zwiększenie poziomu Produktu Krajowego Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca – bogacenie się społeczeństwa,
 6. rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie napływu inwestycji zaawansowanych technologicznie do sektora MŚP (kooperacja),
 7. coraz lepsze wykorzystywanie globalizacji gospodarczej przez firmy produkcyjne i usługowe z terenu powiatu przasnyskiego - wzrost konkurencyjności polskich produktów i usług,
 8. umacnianie współpracy ze szkołami wyższymi w zakresie transferu innowacyjnych technologii do gospodarki powiatu oraz kształcenia kadr,
 9. pośredni wpływ na inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych w sferze nowoczesnych technologii i usług (energetyka odnawialna, przemysł rolno-spożywczy, drzewny, elektromaszynowy, usługi turystyczne, instytucje otoczenia biznesu),
 10. skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych UE, środków krajowych i wojewódzkich,
 11. wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego,
 12. aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów wiejskich powiatu, i włączenie ich w procesy rozwojowe,
 13. zmniejszenie wielu kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dotyczących nawiązywania nowych kontaktów biznesowych, wymiany informacji, współpracy przy wdrażaniu nowych technologii,
 14. podniesienie rangi powiatu przasnyskiego jako miejsca o dobrej infrastrukturze technicznej przyjaznej inwestorowi i przedsiębiorcom,
 15. przyrost liczby stałych miejsc pracy o 50 szt. – dywersyfikacja działalności gospodarczej i wzrost udziału zatrudnionych w sektorach pozarolniczych,
 16. zwiększenie potencjału wytwórczego i rozwojowego powiatu przasnyskiego oraz całego subregionu północnego Mazowsza,
 17. wspomaganie restrukturyzacji gospodarczej na obszarze województwa mazowieckiego na granicy z województwem warmińsko-mazurskim,
 18. podniesienie standardu życia dla mieszkańców powiatu przasnyskiego.

 

Cel pośredni projektu:

Pośrednim celem projektu jest zapewnienie lepszego powiązania ośrodka ostrołęckiego z Przasnyską Strefą Gospodarczą, poprzez połączenia drogowe (drogi wojewódzkiej nr 614, drogi wojewódzkiej nr 616, drogi krajowej nr 57) i linię kolejową 035.

Planowane efekty realizacji projektu:

Budowa nowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury technicznej terenów przeznaczonych pod inwestycje przełoży się na wzrost regionalnej konkurencyjności powiatu. Pozwoli zdywersyfikować napływ inwestycji na rynek lokalny, który jest marginalizowany przez aglomerację warszawską – głównego beneficjenta krajowych i zagranicznych inwestycji. Wykorzystanie wolnych zasobów terenów inwestycyjnych zaktywizuje lokalny rynek pracy i zwiększy mobilność zawodową mieszkańców, a w konsekwencji podniesie potencjał gospodarczy powiatu. Realizacja projektu spowoduje także wyraźne zwiększenie sektora MŚP, powstanie wielu nowych miejsc pracy, unowocześnienie gospodarki powiatu oraz zwiększenie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej. Projekt będzie się charakteryzował oddziaływaniem o charakterze ponadpowiatowym i regionalnym i wpłynie pozytywnie na całą gospodarkę Północnego Mazowsza poprzez:

 1. utworzenie ok. 50 miejsc pracy w rozbudowanej strefie gospodarczej na terenie Gminy Chorzele, tj. na obszarach o bardzo wysokiej stopie bezrobocia, zagrożonych marginalizacją społeczno-gospodarczą;
 2. kompleksowe uzbrojenie wolnych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie północnych gmin powiatu w sąsiedztwie linii kolejowej Chorzele – Olsztyn – Gdańsk;
 3. zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego całego powiatu przasnyskiego;
 4. wzmocnienia potencjału północnych gmin powiatu przasnyskiego dzięki poprawie dostępu do infrastruktury energetycznej, której niedobór powodował znaczne bariery w rozwoju gospodarczym w ostatnich 20 latach.

 

Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach podstrefy PSG w Chorzelach w powiązaniu funkcjonalnym z PSG w Sierakowie skutkować będzie również szeregiem benefitów dla przedsiębiorców inwestujących na jej terenie. Korzyści jakie mogą uzyskać inwestorzy Specjalnej Strefy Ekonomicznej to np.:

 1. zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT) - jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej);
 2. działka w pełni przygotowana pod inwestycje po konkurencyjnej cenie;
 3. dostęp do linii kolejowej;
 4. bezpłatna pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją;
 5. zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

 

Realizacja projektu uzbrojenia podstrefy PSG w Chorzelach pośrednio wywoła następujące efekty:

 1. Poprawa standardu i jakości sieci drogowej w północnej części powiatu o znaczeniu regionalnym,
 2. Efektywne skomunikowanie kluczowych dla rozwoju całego subregionu ostrołęckiego terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Chorzele oraz na terenie PSG Chorzele,
 3. Efektywne wykorzystanie potencjału transportu kolejowego w całym subregionie ostrołęckim, który dziś jest zmarginalizowany poprzez inne środki transportu,
 4. Racjonalizacja systemu tranzytowego subregionu ostrołęckiego poprzez połączenie transportu kolejowego z drogowym, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i nr 616 z miejscowości Chorzele,
 5. Zapewnienie spójności wewnętrznej regionu, umożliwi rozwój transportu regionalnego (bocznica kolejowa PSG PCH1),
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie przasnyskim,
 7. Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ostrołęckiego i powiatu przasnyskiego;
 8. Wyrównanie dysproporcji rozwoju infrastruktury technicznej wewnątrz powiatu przasnyskiego w otoczeniu DK57 i DW nr 614 i 616,
 9. Poprawa skomunikowania powiatu przasnyskiego z sąsiednimi powiatami,
 10. Aktywizacja społeczna i gospodarcza zagrożonych marginalizacją obszarów północnej części powiatu przasnyskiego w funkcjonalnym sąsiedztwie Ostrołęki i, poprzez ciąg drogowy DK57 - DK51, granicy z Obwodem Kaliningradzkim i Olsztynem i silniejsze włączenie ich w dynamiczne procesy rozwojowe,
 11. zwiększenie potencjału rozwojowego powiatu przasnyskiego,
 12. Rozwój turystyki na obszarach wokół planowanych inwestycji, wykorzystanie potencjału turystycznego terenu powiatu przasnyskiego,
 13. podniesienie standardu życia dla mieszkańców północnej części powiatu,
 14. poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu przasnyskiego,
 15. poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej powiatu.

 

Całkowita wartość projektu: 12 150 757,25 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 9 119 898,34 PLN