Na podstawie przepisów art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych i przysługujących prawach.

1.    Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest:
1)    dla zadań Starosty – Starosta Przasnyski,
2)    dla zadań powiatowych – Powiat Przasnyski,
3)    dla zadań Zarządu Powiatu – Zarząd Powiatu Przasnyskiego
4)    dla zadań Rady Powiatu – Rada Powiatu Przasnyskiego
5)    dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu reprezentowane przez Starostę Przasnyskiego,

2.    Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 22 70 
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl

3.    Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu jest Pan Henryk Gauze. Kontakt z nim możliwy jest pod numerem telefonu 29 752 22 70 wew. 203 lub pod adresem e-mail: iod@powiat-przasnysz.pl  z Inspektorem można się kontaktować w sprawie ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

4.    Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i obowiązków ww. Administratorów, na podstawie:
1)    art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e,  RODO
2)    Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
3)    Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
4)    Udzielonej zgody lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących wypełnianie zadań przez ww. Administratorów Danych Osobowych.

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane w ograniczonym zakresie mogą być również przekazane podmiotom realizującym zadania na rzecz ww. Administratorów. 

6.    Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest określony prawem, zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi Administratora, oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i czasie wskazanym przepisami prawa.

7.    Każdej osobie, której dane przetwarzane przez ww. Administratorów, przysługuje prawo do: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz usunięcia, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

8.    W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o „Wyrażenie Zgody” informuję, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

10.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest konieczne do realizacji ustawowych celów i zadań Administratorów. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

11.    Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12.    Podanie danych nie skutkują zautomatyzowaną oceną czynników osobowych i tym samym nie podlega profilowaniu.  

Polityka Bezpieczeństwa

Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W Starostwie Powiatowym w Przasnyszu wprowadzono Instrukcję Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

W powyższych dokumentach zawarto procedury bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.


Informacja dostępna dla osób niesłyszących:Film został wykonany w ramach realizacji przez Powiat Przasnyski przedsięwzięcia grantowego pn. „Zapewnienie dostępności Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dla osób ze szczególnymi potrzebami” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PFRON2+PP