Grafika informuje o rozpoczęciu postępowania zakupowego na prace remontowe klasztoru Kapucynek w Przasnyszu. Treść w artykule.

„Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych.

1. Nazwa i adres zamawiającego.
    Zamawiający: Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek
    Adres:  ul. J. Piłsudskiego 48, 06-300 Przasnysz
    NIP: 7611363646, REGON: 040103335
    Adres e-mail: s.kapucynki@wp.pl
    Telefon: 797 536 224

2. Informacje o środkach komunikacji (nie dotyczy składania ofert).
- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty można przekazywać: elektronicznie: drogą elektroniczną na e-mail: s.kapucynki@wp.pl
- Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie: https://klaryskikapucynki.pl/ .
- Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert informując o zakresie zmian w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Agnieszka Wawrzyniak, adres e-mail: kapucynki@wp.pl
- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nie wpłynął w odpowiednim terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu.
- Zakres zamówienia obejmuje remont korytarzy oraz przedsionka miedzy starym chórem a furtą na parterze i wewnętrznych klatek schodowych w budynku klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek przy ul. Piłsudskiego 48 w Przasnyszu, w tym:
- - Remont schodów wykonanych z lastryka (wymiana okładziny na schodach prowadzących z poziomu dolnego do poziomu górnego na okładzinę drewnianą),
- - Renowację starych drewnianych schodów (w tym uzupełnienie lub wymiana wytartych lub uszkodzonych stopni z zachowaniem rodzaju materiału, proporcji oraz kolorystyki, odtworzenie elementów możliwych do rekonstrukcji w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginalnych),
- - Likwidację boazerii,
- - Renowację tynków wewnętrznych ścian i sufitów na piętrze oraz w przedsionku między starym chórem a furtą na parterze (w tym usunięcie tynków w warstwach zawilgoconych, wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgociowych oraz tynku renowacyjnego hydrofobowego).
- - Inne prace nieprzewidziane powyżej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedmiot zamówienia wraz ze szczegółowym opisem prac został zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- Budynek stanowi obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-381.
- W trakcie przeprowadzania prac, obiekt będzie użytkowany. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie klasztoru.
- Zamawiający informuje, iż wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się odwołania do nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła, szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w ramach ww. wskazań Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Operowanie konkretnymi nazwami ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i służy wskazaniu minimalnych parametrów i cech użytkowych wymaganych przez Zamawiającego.

Kryteria równoważności: Za rozwiązania równoważne opisywanym, Zamawiający uznaje rozwiązania posiadające zbliżone cechy i parametry techniczne, funkcjonalne oraz jakościowe do produktów wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia, które umożliwiają uzyskanie co najmniej nie gorszej wartości użytkowej / nie gorszego standardu / efektu założonej / założonego przez Zamawiającego. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji postępowania pojawiają się odwołania do norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania, które gwarantują osiągnięcie zbliżonych cech i parametrów technicznych, funkcjonalnych oraz jakościowych do tych wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia, które umożliwiają uzyskanie co najmniej nie gorszej wartości użytkowej / nie gorszego standardu / efektu założonej / założonego przez Zamawiającego. Wykonawca –w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych – zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane
45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,
45453100-8 – Roboty renowacyjne,
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

- Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 18 i 19 marca o godz. 10:00 . Chęć uczestnictwa w wizji należy zgłosić w terminie do dnia 16 marca za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kapucynki@wp.pl . W informacji o zamiarze wzięcia udziału w wizji lokalnej należy podać firmę Wykonawcy oraz imię i nazwisko uczestnika wizji lokalnej.

Osoby uczestniczące w wizji lokalnej z ramienia Zamawiającego odpowiadają wyłącznie za czynność oprowadzenia Wykonawców i nie będą udzielać informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Wszelkie pytania związane z postępowaniem należy składać zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obligatoryjne – udział w wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty w postępowaniu, a brak odbycia wizji nie będzie skutkował odrzuceniem ofert.

4. Termin wykonania zamówienia.
- Termin wykonania zamówienia – 30.11.2024 r.
- Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń

5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
- - W zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania:
- - - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
- - W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- - - zdolności technicznej lub zawodowej:
- - - - w zakresie doświadczenia:

zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą prace remontowo-konserwatorskie budynku posiadającego status zabytku o wartości co najmniej 500.000 zł brutto.

- - w zakresie potencjału osobowego:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje / będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy − która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), spełniającego warunki określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840 z późn. zm.)

 - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli:
- - w zakresie określonym w pkt 5.1.1.1 żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- - w zakresie określonym w pkt 1.2.1 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 1.2, Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.3 muszą złożyć również te podmioty.

- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji zamówień, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 5.1.2.1 za spełniony, jeżeli wykonawca bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu zamówień objętych warunkiem.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.1.2.1 wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają jako podwykonawcy zakres zamówienia, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

- Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert oraz wyboru oferty, która zostanie najwyżej oceniona, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia.
- - Oferty wykonawców, którzy spełnią wymagane warunki zostaną dopuszczone do badania i oceny.
- - Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełniania wymaganych warunków podlega odrzuceniu.

6. Wymagania dotyczące wadium.
- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Sposób obliczenia ceny.
- Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który nie dolicza wartości podatku VAT do oferowanej ceny, Zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z wykonaniem objętych umową prac wraz koordynacją wszystkich uczestników, wywozem materiałów z rozbiórki i śmieci. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów prac i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji.
- Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8. Sposób przygotowania ofert.
- Składanie ofert odbywa się poprzez dostarczenie oferty w zamkniętej kopercie na adres:

Mniszki Klaryski Kapucynki
ul. Józefa Piłsudskiego 48
06-300 Przasnysz

- Koperta powinna zostać oznakowana: „OFERTA – Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu ”.
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Oferta musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych. W przypadku podpisania przez osobę, której pełnomocnictwo wynika z ogólnodostępnego rejestru (KRS, CEIDG), Wykonawca załącza odpowiednie pełnomocnictwo.
- Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego zapytania ofertowego tylko jedną ofertę.
- Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty oraz oświadczenia:
- - Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2).
- - Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835) (wg załącznika nr 3A).

Oświadczenie składają odrębnie:

1)  każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;

2)  podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu z udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3B).

Oświadczenie składają odrębnie:

1)  każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2)  podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835) – w przypadku polegania wykonawcy na zasobach innego podmiotu (wg załącznika nr 4).
- Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych podmiotów udostępniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów).
- Wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg załącznika nr 5), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
- Dokumenty, potwierdzające umocowanie osoby/osób podpisujących dokumenty i oświadczenia (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – dokumentów nie należy składać, jeżeli można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. wskaże dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
- W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 8.6. powinny być opatrzone podpisem osoby/ób uprawnionej/ych (nie dotyczy dokumentów uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
- Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 8.6. składa się jako oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.6.2 musi złożyć każdy z wykonawców.
  - Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 8.6.6 liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
  - Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 8.6.6, może zawierać wyłącznie roboty budowlane, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
 - Wykonawca może wskazać dostępność informacji lub podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.6.6, u Zamawiającego lub pod określonymi adresami internetowymi, w szczególności ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
 - Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów pobranych samodzielnie przez zamawiającego, wskutek działania wykonawcy opisanego w pkt 8.12.
- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8.6, w tym w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie:
- - oczywiste omyłki pisarskie,
- - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 8.6 lub będą one niekompletne lub zawierały błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
- - oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
- - zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

9. Termin składania i otwarcia ofert.
-Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.04.2024r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma moment wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt 8.1.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2024r. o godz. 13:00 .
- Przed terminem otwarcia ofert, zamawiający zamieści na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 03.05.2024r. . Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu związania ofertą, za zgodą Wykonawcy, o 30 dni kalendarzowych.

10. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w kryterium „cena” oraz „okres gwarancji” na zasadach opisanych poniżej, spośród nieodrzuconych ofert.
- Kryteria oceny ofert:
- - Cena – 60 %.

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

                                                       Najniższa cena

Liczba punktów w kryterium = ————————— × 60

                                                     Cena badanej oferty

- - Okres gwarancji – 40 %

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie gwarancją przedmiot zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

                                                    Ilość miesięcy z badanej oferty

Liczba punktów w kryterium = ——————————————— × 40

                                                     Maksymalna ilość miesięcy

- - Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 36 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy, zostanie odrzucona.
- - Maksymalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy, ale obowiązywać będzie okres gwarancji wskazany przez wykonawcę w złożonej ofercie.
- - Łączna ilość punktów otrzymanych przez wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach. (Łączna liczba punktów przyznanych ofercie = liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” + liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres gwarancji”).
- - Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
- - W wypadku uzyskania takiej samej ilości punktów Zamawiający może wystąpić do wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty o złożenie ofert dodatkowych, które nie będą mniej korzystne w zakresie oferowanej ceny.

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający może:
- - Nie prowadzić negocjacji i dokonać wyboru oferty, która zostanie najwyżej oceniona na podstawie złożonych ofert;
- - Przeprowadzić negocjacje, a następnie dokonać wyboru oferty, która zostanie najwyżej oceniona na podstawie złożonych ofert dodatkowych.
- Jeśli Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji, zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu.
- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
- Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji związanych z negocjacjami.
- Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.

12. Sposób przygotowania ofert dodatkowych.
- Składanie ofert dodatkowych odbywa się poprzez dostarczenie oferty dodatkowej w zamkniętej kopercie na adres:

Mniszki Klaryski Kapucynki
Józefa Piłsudskiego 48
06-300 Przasnysz

- Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego zapytania ofertowego tylko jedną ofertę dodatkową.
- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
- Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
- Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, podlega odrzuceniu
- W przypadku nie złożenia przez wykonawcę oferty dodatkowej lub odrzucenia oferty dodatkowej wykonawca nadal pozostaje związany ofertą złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
- Przy składaniu oferty dodatkowej koperta powinna być oznakowana: „OFERTA DODATKOWA – Prace remontowo-konserwatorskie w zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu”
- Oferta dodatkowa powinna być opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/ób uprawnionej/ych.
- Ofertę dodatkową składa się jako oryginał.
- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty dodatkowej, w tym w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych.
- Zamawiający poprawi w ofercie dodatkowej:
- - oczywiste omyłki pisarskie,
- - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta dodatkowa została poprawiona.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia.
- Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający odrzuca ofertę oraz ofertę dodatkową wykonawcy jeżeli:
- - została złożona po terminie składania ofert;
- - została złożona przez wykonawcę:
- - - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
- - - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
- - - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczeń lub innych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- - jest niezgodna lub jej treść jest niezgodna z treścią Zapytania ofertowego;
- - nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez zamawiającego;
- - zawiera błędy w obliczeniu ceny, który nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
- - wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.14.3 lub pkt 12.12.3;
- - wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- - wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
- Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powiększonej odpowiednio o podatek VAT, lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym może żądać złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny. Zamawiający oceni te wyjaśnienia, uwzględniając możliwość konsultacji ich z wykonawcą, i odrzuci tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny w tej ofercie.
- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- - wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;
- - nie złożono żadnej oferty;
- - wszystkie oferty podlegały odrzuceniu;
- - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- - nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 10;
- - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego;
- - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
- - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem pkt 14.5 i 14.6;
- - środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.
- Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego w przypadku unieważnienia lub zamknięcia postępowania.
- Informację o wyniku postępowania zamawiający przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz liczbę punktów przyznaną każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze wykonawcy w celu zawarcia umowy.
- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w wyznaczonym przez siebie terminie po upływie co najmniej 5 dni od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 14.1, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty.
- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
- - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci w pieniądzu, gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia innego podmiotu, o którym mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a zaakceptowanej przez Zamawiającego.
- - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto Zamawiającego, na konto bankowe numer PL 52 1240 5295 1111 0000 5038 8666 .
- - W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, za termin jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
- - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej dopuszczonej w pkt 14.3.1. formie będzie akceptowane pod warunkiem, że jego treść:
- - - jest zgodna z zawieraną umową,
- - - nie budzi żadnych wątpliwości Zamawiającego co do :
- - - - prawidłowości udzielenia wymaganego zabezpieczenia.
- - - - skuteczności uzyskania zapłaty należności.
- - - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
- - na adres: Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek, ul. J. Piłsudskiego 48, 06-300 Przasnysz, lub
- - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu na adres e-mail: s.kapucynki@wp.pl
- - - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania przez cały okres realizacji kontraktu (od dnia zawarcia umowy) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż kwota brutto wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w treści oferty.
- - - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- - - Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- - - W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, w tym nie wypełni wymogów określonych w pkt 14.3-14.6 lub dwukrotnie nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym przez zamawiającego na podpisanie umowy, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

15. Sprawy sporne.
- Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania, można wnieść pisemne uwagi do zamawiającego.
- Uwagi wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- Uwagi uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do zamawiającego.
- Wniesienie uwag jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
- Zamawiający, w przypadku uwzględnienia uwag, jest zobowiązany do ustosunkowania się do nich przed zawarciem umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wpływu do zamawiającego.
- Zamawiający nie ustosunkowuje się do uwag wniesionych po terminie, wniesionych przez podmiot nieuprawniony lub jeżeli uzna, że są one bezzasadne.
- Brak ustosunkowania się do uwag w terminie, o których mowa w pkt. 15.5, uznaje się za ich odrzucenie.
- Ustosunkowanie się do uwag przekazuje się wykonawcy, który wniósł uwagi.
- W przypadku uwzględnienia uwag zamawiający powtarza czynność, której one dotyczą.
- O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

16. Wzór umowy oraz określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy

Do zapytania ofertowego dołączony jest wzór umowy (zał. nr 6) zawierający określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz zmiany umowy.

17. Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z przepisem art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

    1. Dane osobowe przetwarzane u Zamawiającego są przetwarzane zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r.), zwanym dalej „RODO” i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

    2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek, ul. J. Piłsudskiego 48, 06-300 Przasnysz, e-mail: s.kapucynki@wp.pl Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Agnieszka Wawrzyniak,  Klasztor Mniszek Klarysek Kapucynek,  ul. J. Piłsudskiego 48, 06-300 Przasnysz, e-mail: s.kapucynki@wp.pl , tel. 797536224
   
   3. Podstawą przetwarzania danych jest przepis:

1)         art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

2)         art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym, takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny.

    4. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Zamawiający ma obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urząd skarbowy.

    5. Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania – w określonych sytuacjach.

    6. Jeżeli Wykonawca uzna że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

    7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

    8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Załączniki do zapytania ofertowego:
- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 1,
- Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2
- Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3A
- Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3B
- Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 4
- Wzór wykazu robót budowlanych – załącznik nr 5
- Wzór umowy – załącznik nr