Grafika ogłoszenie z herbem Powiatu Przasnyskiego, konkurs ofert na zadania publiczne.

Uchwała Nr 816/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 806/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

W załączniku do Uchwały Nr 806/2024 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wprowadza się następujące zmiany w rozdz. VII ust. 1 użyte wyrazy „8 lutego 2024 roku” zastępuje się wyrazami „19 lutego 2024 roku”.

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

Dokumenty są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.