Grafika informuje o trwającym naborze wniosków do Programu

Powiat Przasnyski  informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100).

W ramach programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do100 proc. kosztów realizacji zadania.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Adresatami Programu są:
1.    Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.    Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: 
a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
•    wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
•    wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
•    wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
•    wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika; opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1.    Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta;  lub
2.    Posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu  lub
3.    Wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Usługi asystencji osobistej w ramach Programu są bezpłatne i mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, Programu wraz z załącznikami dostępne są na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dostępne na stronie www tutaj (kliknij)

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego  zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój nr 4) w celu  zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 w powiecie przasnyskim.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
 (29) 752 - 51 -73 wew. 13 lub 19 , kom. 511 951 468 lub e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 30 sierpnia 2023 r do 11 września 2023 r do godz. 16:00.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych  i dostarczenia ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu  przy ul. Berka Joselewicza 6 w godzinach pracy urzędu (8.00 - 16.00) do 11 września 2023r.

WAŻNE: do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia.

Złożenie zgłoszenia do programu nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług asystenckich.

O zakwalifikowaniu do programu realizator poinformuje wszystkich zainteresowanych po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków na realizację programu.

 Załączniki dostępne do pobrania poniżej (pod artykułem):
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
2. Klauzula informacyjna