Grafika z napisem

Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego Nr RGN.683.3.11.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 - Jednorożec, gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1265/2 o pow. 0,0506 ha, która stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Jednorożec na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego Nr 3/2023 (znak: RB.6740.D.2.2023.MP) z dnia 9 czerwca 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ul. Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,19 w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi ul. Warszawską i ul. Piastowską, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ostatecznej dnia 18 lipca 2023 roku.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu