Grafika zaprasza do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego wzierunkami realizowanych projektów.

Podczas posiedzenia Rady Powiatu Przasnyskiego 26 lipca 2023 r. radni jednogłośnie przyjęli zasady organizacji  najnowszej edycji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego. Przedmiotem konsultacji społecznych z mieszkańcami będzie część wydatków budżetowych powiatu na rok 2024 w kwocie 150 tys. zł. Najważniejszą zmianą w bieżącym rozdaniu jest rezygnacja z puli powiatowej, ponieważ całość środków zostanie rozdysponowana pomiędzy pule gminne. Uproszczono także zasady poparcia dla zgłaszanych wniosków, a etapy harmonogramu będą realizowane szybciej. Propozycje zadań można zgłaszać od 25 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z podziałem środków, który został oparty na liczbie mieszkańców poszczególnych samorządów, Miastu Przasnysz przypadnie 36 tys. zł, zaś  Miastu i Gminie Chorzele — 24 tys. zł. Po 21 tys. zł przypadnie gminom Przasnysz i Jednorożec. Dla gmin Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała limit do rozdysponowania wyniesie po 16 tys. zł dla każdego samorządu. Maksymalna wysokość środków na realizację jednego zadania nie może przekroczyć wartości puli dla poszczególnych gmin.

W ramach budżetu obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które m.in.: 
1) są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego,
2) należą do zadań własnych powiatu, 
3) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, 
4) są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
5) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji, 
6) zapewniają możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji.

Do formularza zgłoszenia projektu Wnioskodawca musi dołączyć podpisy poparcia mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej:
a) dla Miasta Przasnysz - 15 podpisów, 
b) dla Miasta i Gminy Chorzele - 10 podpisów, 
c) dla Gminy Przasnysz 6 podpisów,  
d) dla Gminy Jednorożec - 6 podpisów ,
e) dla Gminy Czernice Borowe - 3 podpisy, 
f) dla Gminy Krasne - 3 podpisy, 
g) dla Gminy Krzynowłoga Mała 3 podpisy. 

Do grupy osób popierających zadanie i znajdujących się na liście podpisów nie wlicza się autora projektu, a każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę wniosków.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2024 r. przedstawia się następująco:
1. Kampania informacyjno — promocyjna: cały okres realizacji budżetu obywatelskiego.
2. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego: 25.08.2023 r. — 08.09.2023 r. 
3. Weryfikacja zgłoszonych zadań: 11.09.2023 r. — 25.09.2023 r. 
4. Ogłoszenie listy projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych: do 28.09.2023 r. 
5. Postępowanie odwoławcze wobec wyników oceny: do 06.10.2023 r.
6. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów przyjętych do głosowania oraz projektów odrzuconych: do 11.10.2023 r. 
7. Promocja projektów zakwalifikowanych do głosowania: 12.10.2023 r.— 23.10.2023 r. 
8. Głosowanie: 12.10.2023 r.— 23.10.2023 r. 
9. Ogłoszenie listy projektów zatwierdzonych do realizacji: do 31.10.2023 r. 
10. Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu: 01.01.2024 r. —31.12.2024 r.