Grafika z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu. Treść w artykule.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, iż w latach 2023-2024 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027; Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza; Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekt niekonkurencyjny. 

Wsparciem zostaną objęte osoby zarejestrowane w PUP w Przasnyszu jako bezrobotne z utrudnionym dostępem do rynku pracy: w tym m.in.: osoby w wieku 18-29 lat, osoby z niepełnosprawnościami.

Różnymi formami wsparcia w ramach projektu zostanie objętych 146 osób bezrobotnych. Osoby bezrobotne, które mają pomysł na własną firmę otrzymają wsparcie finansowe na jej rozpoczęcie. Z tej formy aktywizacji skorzysta 34 osoby bezrobotne. W ramach doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zostaną utworzone stanowiska dla 22 bezrobotnych. Uczestnicy podejmą pracę u pracodawcy poprzez refundację części wynagrodzenia oraz składek w ramach prac interwencyjnych. Z tej formy skorzysta 25 osób. Uczestnicy w ramach projektu będą mieli okazję skorzystać ze szkoleń na które skierowanych będzie15 osób. W ramach bonu na zasiedlenie skorzystać będzie mogło 20 osób. Uczestnicy w ramach projektu będą skierowani na staż, z tej formy wsparcia skorzystać będzie mogło 30 osób. 

Osoby bezrobotne będą objęte indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową opartą na elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy z obligatoryjnym wykorzystaniem Indywidualnego Planu Działania. Dla każdego uczestnika przedstawiona będzie konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika (IPD) oraz badaniem poziomu umiejętności cyfrowych.

Projekt realizowany jest od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Całkowita wartość projektu w 2023 r. i 2024 r. wynosi: 3.263.535,04 zł (w tym: kwota w części EFS- 2.774.004,78 zł, kwota w części wkładu krajowego - 489.530,26 zł)