Grafika informująca o ogłoszeniu Starosty Przasnyskiego. Treść w artykule.

Ogłoszenie Nr WO.120.38.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44 b ust 1 i 44 c  ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r.  poz. 100 ze  zm.) oraz § 9  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560) Starosta Przasnyski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.