Grafika informująca o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert. Treść w artykule.

Uchwała Nr 677/2023 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w ramach Jubileuszu 25-lecia Powiatu Przasnyskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.