Grafika informująca o ogłoszeniu Starosty Przasnyskiego. Treść w artykule.

Ogłoszenie Nr RGN.6853.2.2023 Starosty Przasnyskiego z dnia 2 marca 2023 roku o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasta Przasnysz, oznaczonej jako działka nr 501/2 o pow. 0,0787 ha poprzez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na budowę wnętrzowej stacji transformatorowej wraz z wyprowadzeniami kablowymi nN i SN.

Ogłoszenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu