Grafika informująca o ogłoszeniu Starosty Przasnyskiego. Treść w artykule.

Ogłoszenie Nr RGN.683.3.74.2022 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2023 roku o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0011 Żbiki-Kierzki, gmina Krasne, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 36/1 o pow. 0,0086 ha, która stała się własnością Gminy Krasne na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego Nr 2/2022 (znak: RB.6740.D.2.2022.MO) z dnia 21.10.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Zielona–Filipy–Kozin–Wężewo, gm. Krasne.

Dokument jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.