Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej, treść w artykule

Zarząd Powiatu Przasnyskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Zarządu Powiatu Przasnyskiego została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.