Starosta i Wicestarosta Powiatu Przasnyskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Przedstawiciele wykonawcy remontu

28 marca 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu zawarto umowę na przebudowę drogi 3216 W Janowo – Mchowo w miejscowości Łanięta, która zyska nową nawierzchnię, umocnione pobocza i oświetlenie skrzyżowania, co poprawi jej standard i bezpieczeństwo. Starosta Przasnyski Paweł Mostowy, Wicestarosta Renata Kosman przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Beaty Czaplickiej zawarli umowę z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu – Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Środki pozyskane na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.

Przeznaczony do przebudowy odcinek drogi powiatowej 3216 W (Janowo) gr. woj. – Mchowo znajduje się w Łaniętach i obejmuje ok. 1 km fragment od skrzyżowania z drogą wiodącą do Moraw Wielkich w kierunku Przasnysza. Inwestycja będzie polegała na dostosowaniu drogi do standardów klasy Z i ułatwi połączenie z drogą krajową nr 57, usprawniając - poprzez drogę gminną - obsługę istniejących Kopalni Zakładów Kruszyw.

Inwestycja umożliwi eliminację wykluczenia transportowego mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała i okolic, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Z przebudowy drogi powiatowej 3216 W skorzystają również mieszkańcy samego Przasnysza oraz sąsiednich gmin, wybierających ją jako alternatywę w podróży na Mazury, do Trójmiasta lub Olsztyna.

Przebudowana droga uzyska jezdnię o wymaganej przepisami szerokości, pobocza z umocnione o nawierzchni bitumicznej, przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi (w tym z kopalni kruszyw), oświetlenie skrzyżowań oraz udrożniony system odwodnienia. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Przasnyski z programu Polski Ład w wysokości 2 010 496,79 zł.

Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wykończeniowe, ziemne, korytowanie na długości 0,990 km,
 2. Przebudowę jezdni – podbudowy, nawierzchnie, pobocza umocnione:
    a) podbudowy na powierzchni 7 601,42 m2,
    b) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa na powierzchni 8 882,86 m2,
    c) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna na powierzchni 8 801,86 m2,
 3. Przebudowę skrzyżowań:
    a) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 297,80 m2,
 4. Oświetlenie skrzyżowań: montaż i stawianie słupów oświetleniowych solarnych oraz montaż przewodów do opraw oświetleniowych
 5. Odwodnienie:
    a) oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu na długości 750,00 m,
    b) poręcze ochronne sztywne z pochwytem w miejscu przepustu o długości 10,00 m

Termin wykonania zamówienia wyniesie 140 dni od dnia zawarcia umowy. Inwestycja będzie kontynuacją prac przeprowadzonych na drodze powiatowej 3216 W Janowo - Mchowo w latach ubiegłych.